2018/01/20
Search
Yearbook Ningbo
Month Report Ningbo
Information Focus
Instruction for NSB&QNSB
How about the site
 just so so
 good
 very good
 excellent
 
LINKS
Home>>All News>>Month Report Ningbo
Per Capita Consumption Expenditure of Urban Households by Region(M07-2014)
2014-08-08 11:00:01 visits:511
Per Capita Consumption Expenditure of Urban Households by Region      
Yuan/ person      
item Consumption Expenditures(Yuan/ person) Food(Yuan/ person) Clothing(Yuan/ person) Household Facilities, Articles and Services(Yuan/ person) Health Care and Medical Services(Yuan/ person) Transport and Communications(Yuan/ person) Education, Culture and Recreation Services(Yuan/ person) Residence(Yuan/ person) Miscellaneous Goods(Yuan/ person)
National Total 564 208 41 37 41 67 95 58 18
Beijing 966 298 65 79 88 112 198 87 40
Tianjin 720 238 36 46 64 87 100 126 23
Hebei 453 165 37 32 46 53 62 45 13
Shanxi 477 147 38 36 31 61 101 52 12
Inner Mongolia 454 156 53 21 37 57 66 40 25
Liaoning 512 204 41 21 41 54 81 48 22
Jilin 474 169 46 17 44 45 87 48 16
Heilongjiang 415 149 42 16 47 42 65 37 16
Shanghai 871 344 47 60 58 109 138 75 39
Jiangsu 604 227 36 55 33 65 113 58 17
Zhejiang 932 296 54 65 81 104 231 75 26
Anhui 451 195 39 26 27 50 57 46 12
Fujian 660 268 34 47 39 77 97 74 23
Jiangxi 412 178 30 31 22 41 56 43 13
Shandong 522 174 49 43 38 58 109 37 14
Henan 410 141 33 32 35 44 64 47 13
Hubei 494 189 42 33 31 49 79 57 14
Hunan 625 202 40 38 50 120 100 56 20
Guangdong 813 307 38 45 53 113 134 100 23
Guangxi 510 212 28 40 28 46 91 46 18
Hainan 433 216 20 31 26 52 35 39 14
Chongqing 618 234 47 33 39 77 68 100 19
Sichuan 526 196 31 38 33 63 93 58 14
Guizhou 405 173 37 22 19 51 58 31 12
Yunnan 518 231 43 20 45 64 57 45 11
Tibet 618 297 62 25 25 94 42 41 31
Shaanxi 506 167 36 52 41 47 87 61 16
Gansu 428 169 40 28 29 48 66 31 18
Qinghai 430 157 41 24 43 45 54 47 19
Ningxia 429 167 36 34 31 52 49 42 18
Xinjiang 417 156 48 24 27 47 58 37 20
[Close]
About Us | Contact Us | Copyright
Hosted by:Ningbo Municipal Bureau Statistics  Maintained by:Netware team
Supported by:Computer Center  Direct:(86) 574 8718 6638
Recorded No.11050551 of Zhejiang